सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
मिति २०७८/११/१८ गते प्रकाशित श्रोत केन्द्र स्थापना सम्बन्धीको सच्चाईएको पुन प्रकाशित सुचना 2078-11-18 Closed !!!
आ.व. २०७८/०७९ को लागि नयाँ व्यवसायिक कृषि उत्पादान केन्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रम संचालन (सुन्तालाजात फलफूल, मौरी, अदुवा/ बेसार) मा समावेश हुन ईच्छुक कृषि फर्म/ कृषक समूह/ सहकारी संस्थाहरुले आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी प्रथम पटक प्रकाशित सुचना सुचना 2078-11-25 Closed !!!

प्रकाशनहरु

पकेट/ ब्लक मागका लागि आवेदन फारम
कृषि डायरी २०७८
क्षेत्रफलका आधारमा तरकारी उत्पादन प्रोत्साहन कार्यक्रम
स्थानीय कृषि उपज विक्री केन्द्र निर्माण सहयाेग कार्यक्रम
कृषि डायरी २०७८
अमेरिकन फौजी कीरा (FAW) पहिचान र व्यवस्थापन
बोर्डो मिश्रण तथा बोर्डाे पेष्ट बनाउने तरिका
आ व ०७५/०७६ को वार्षिक प्रगति तथा तथ्याङ्क पुुस्तिका
पकेट/ ब्लक मागका लागि आवेदन फारम
क्षेत्रफलका आधारमा तरकारी उत्पादन प्रोत्साहन कार्यक्रम
स्थानीय कृषि उपज विक्री केन्द्र निर्माण सहयाेग कार्यक्रम
आलु खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम
४) बाँझाे जग्गामा खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम
कृषि ज्ञान केन्द्र स्याङ्गजाकाे आ व २०७६-७७ काे स्विकृत कार्यक्रम (प्रदेश तर्फ)
कृषि ज्ञान केन्द्र स्याङ्गजाकाे आ व २०७६-७७ काे स्विकृत कार्यक्रम (संघ तर्फ)