Total Notice: 29
बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
आलु खेति प्रवर्दन सम्बन्धि सूचना (वर्षे आलु) २०७९/11/08 2079-11-22
सूचना 2079-11-03 2079-11-09
आ.व. ०७९/८० को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार मिति २०७९/११/०२ मा प्रकाशित सूचना 2079-11-02 2079-11-16
आ.व. २०७९/८० कार्यक्रम संचालनको लागि आवेदन/प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना 2079-10-19 Closed !!!
ग्रामिण पोषण सुरक्षण कार्यक्रमको आवेदन म्याद थप गरिएको सूचना 2079-09-20 Closed !!!
मकै विउ उत्पादन तथा मकै बाली प्रवर्धन आयोजना/मौरी घार वितरण /नयाँ बगैचा स्थापना तथा क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम 2079-09-20 Closed !!!
सम्पर्क गर्न आउने बारे सुचना 2079-09-06 Closed !!!
आ.व. २०७९/८० कार्यक्रम संचालनको लागि आवेदन/प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना 2079-09-05 Closed !!!
आ.व. २०७९/८० कार्यक्रम संचालनको लागि आवेदन/प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना 2079-08-25 Closed !!!
आ.व. २०७९/८० कार्यक्रम संचालनको लागि आवेदन/प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना 2079-07-24 Closed !!!