Total Notice: 20
बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
आ.व. २०७९/८० कार्यक्रम संचालनको लागि आवेदन/प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना 2079-07-24 2079-08-23
कार्यक्रम संचालनको लागि आवेदन/प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना 2079-07-17 2079-07-28
आ.व. २०७९/०८० का विभिन्न कार्यक्रमहरुको लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि प्रथम पटक प्रकाशित सूचना 2079-05-03 Closed !!!
आ. व. 2078/079 को लागि वीज वृद्धि कार्यक्रमको लागि पुर्वधार विकास सहयोग कार्यक्रम सम्बन्धि प्रथम पटक प्रकाशित सुचना 2079-03-14 Closed !!!
मिति २०७८/११/१८ गते प्रकाशित श्रोत केन्द्र स्थापना सम्बन्धीको सच्चाईएको पुन प्रकाशित सुचना 2078-11-18 Closed !!!
आ.व. २०७८/०७९ को लागि नयाँ व्यवसायिक कृषि उत्पादान केन्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रम संचालन (सुन्तालाजात फलफूल, मौरी, अदुवा/ बेसार) मा समावेश हुन ईच्छुक कृषि फर्म/ कृषक समूह/ सहकारी संस्थाहरुले आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी प्रथम पटक प्रकाशित सुचना सुचना 2078-11-25 Closed !!!
आ.व. २०७८/०७९ को श्रोत केन्द्र स्थापना तथा सुदृढीकरण (कृषि विकास कार्यक्रम)को लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि तेस्रो पटक प्रकाशित सूचना 2078-11-18 Closed !!!
आ.व. २०७८/०७९ का थप कार्यक्रमहरुको लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि प्रथम पटक प्रकाशित सूचना 2078-08-05 Closed !!!
आ.व. २०७८/०७९ का विभिन्न कार्यक्रमहरुको लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना 2078-06-04 Closed !!!
आ.व. २०७८/०७९ का विभिन्न कार्यक्रमहरुको लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि प्रथम पटक प्रकाशित सूचना 2078-05-01 Closed !!!