गण्डकी प्रदेश सरकार

कृषि, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि ज्ञान केन्द्र, स्याङ्जा 

गण्डकी प्रदेश, नेपाल

फोन नं. ०६३-४२०१३० ,०६३-४२११९९ 

इमेल: akcsyangja@gmail.com

फेसबुक : कृषि ज्ञान केन्द्र स्याङ्जा